7) "LA GESTIÓ DE LA DIVERSITAT AL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS"
Autors Diversos

7) "LA GESTIÓ DE LA DIVERSITAT AL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS" <br>Autors Diversos

Vivim cada vegada més en una societat globalitzada, transnacional, i al menys teòricament oberta i multicultural. Una de les realitats que forma part d'aquesta societat és el procés migratori que amb excessiva freqüència té com a causa les dificultats objectives d'aquestes persones de poder viure amb dignitat en els seus països d'origen.

La nostra Comunitat, precisament perquè avui per avui és una societat rica i amb oportunitats, és un destí rellevant d'aquest procés migratori. Aquesta nova realitat, especialment per la seva rellevància numèrica, provoca situacions d'estranyesa que poden arribar fins i tot a determinats nivells de fricció social. La presència d'una diversitat cultural, entesa aquesta com a distintes maneres de viure i conviure, no sempre s'entén com una oportunitat, sinó més bé com un problema. Per això és fonamental emprendre tasques polítiques i cíviques amb l'objectiu d'anar construint una societat cohesionada on, sense negar les nostres pròpies arrels culturals, els nouvinguts, puguin exercir els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes de fet.

El primer àmbit de confluència intercultural és l'escola, com a realitat inclusiva o exclusiva. Per això, la Fundació Gadeso ha abordat aquesta investigació titulada “La Gestió de la Diversitat al sistema educatiu de les Illes Balears”. Aquesta gestió no és gens fàcil, sigui per falta de mitjans, sigui per falta d'hàbits de la població autòctona i/o de la població nouvinguda.

Que aquest procés inclusiu sigui dificultós no vol dir que no s'hagi d'abordar, per això, aquest llibre no pretén realitzar únicament una radiografia de la realitat, sinó que també vol abordar conclusions i propostes operatives que impliquin tots els actors que constitueixen el sistema educatiu de les Illes Balears.