BASES LLIBRES DE BUTXACA ANDREU FERRET

BASES LLIBRES DE BUTXACA ANDREU FERRET

La Fundació Gadeso, com a continuació del "Premi Andreu Ferret 2004", posa en marxa una convocatòria oberta i estable amb l'objectiu de fomentar la recerca l'anàlisi, l'observació i les obres de pensament i reflexió. També pretén donar l'oportunitat a les obres seleccionades de publicar-se a l'esmentada col·lecció.

1- La convocatòria està permanentment oberta.

2- El tema de l'obra es de lliure elecció.

3- Les obres aspirants a l'edició cal que siguin originals i inèdites. Els participants s'adaptaran a una extensió entre 65 i 80 folis A-4, mecanoscrits a doble espai, en tipus Times o d'altra semblant de dotze punts i a una sola cara.

4- Els originals es podran presentar en suport informàtic realitzat en programa standard, personalment o per correu postal a la següent adreça:
Fundació Gadeso, Carrer Ter, núm 14, 1º, B 07009 Palma.
O mitjançant la transmissió per e-mail: fundaciogadeso@infonegocio.com

5- El jurat decidirà publicar o no l'obra remesa, amb un espai temporal màxim de 15 dies a partir de la seva recepció. La Fundació comunicarà de manera certa la seva decisió a cada un dels autors.

6- Els originals no premiats podran ésser retirats per el seus autors durant els 15 dies posteriors de la comunicació, passat aquest termini, els originals no retirats seran destruïts.

7- Les incidències no previstes en aquestes bases seran resoltes pel Jurat i les seves decisions seran inapel·lables.

8- La participació suposa la total acceptació d´aquestes bases.

Palma, maig de 2004